درباره ما

استانداردهای توليد كاشی و سراميک مورد بازنگری قرار گرفت

استانداردهای توليد كاشی و سراميک مورد بازنگری قرار گرفت

:93/12/ آخرين تغييرات ايجاد شده در استانداردهاي كاشي و سراميك در تاريخ 7
كاشي هاي سراميكي – تعاريف ، طبقه بندي ، ويژگي ها و نشانه گذاري ، ) INSO 1 – استاندارد شماره 25
تجديد نظر پنجم)
شامل كاشي هاي سراميكي – قسمت 3 تعيين جذب آب ، تخلخل INSO 9169- 2 – استاندارد شماره 3
ظاهري ، چگالي نسبي ظاهري و چگالي توده اي – روش آزمون
16 كاشي هاي سراميكي- قسمت 16 : تعين اختلاف هاي جزيي رنگ . INSO 3 – استاندارد شماره- 9169
تغييرات انجام شده :
كاشي هاي سراميكي – تعاريف ، طبقه بندي ، ويژگي ها و نشانه ) INSO 1 – استاندارد شماره 25
گذاري ، تجديد نظر پنجم) . تغييراتي كه در اين استاندارد نسبت به تجديد نظر چهارم آن دارد بشرح
ذيل است .
1-در تعاريف در قسمت تعريف كاشي سراميكي بجاي ” ساخته شده از تركيبي از مواد اوليه معدني ” از – بند 3
جمله ” ساخته شده ازرس و / يا ديگر مواد اوليه معدني ” استفاده شده است
2- كاشي پرسلاني تعريف شده است درحالي كه در تجديدنظر چهارم تعريفي از كاشي پرسلاني نداشت – بند 3
5- اصلاح تعاريف اندازه هاي مدولار و غير مدولار( اين تعريف در تجديد نظر چهارم كاملا ” نامشخص -9- بند 3
و نامفهوم بود و تفاوتي بين كاشي مدولار و غير مدولار ديده نمي شد ). اين مورد بخصوص در جداول پيوست الف
تا ذدر قسمت حدود مجاز اندازه اسمي و كاري ايجاد محدوديت كرده بود .
( Spacer lug ) 10 – تغيير در تعريف فاصله انداز – بند 3
كاشي هاي سايزينگ شده كه در تجديد . (Rectified tile ) 11 – اضافه شدن تعريف كاشي اصلاح شده – بند 3
نظر چهارم تعريف نشده بود . در ياد آوري ذكر شده ، لازم است معيار هاي سخت گيرانه تري در زمينه ابعاد كاشي
اصلاح شده نسبت به كاشي عادي در نظر گرفت .
منظور همان محل هاي قرار گرفتن گيره براي بهتر چسبيدن كاشي ( Back feet ) 12 – تعريف گير نصب – بند 3
روي نما مي باشد كه در تجديد نظر چهارم تعريف نشده بود .
بند 8 – درجه بندي : در تجديد نظر پنجم ، كاشي هاي درجه 1 تا 4 تعريف شده است در حالي كه در تجديد نظر
چهارم درجه بندي به عهده توليد كننده بود و تنها ملاك مقايسه كاشي ، بررسي سطح كاشي از فاصله دو متري بود .
مطابق استاندارد جديد ، كاشي هاي درجه 2 و 3 احتمال قبولي بيشتري دارند .
در استاندارد قبلي ، كاشي با هر درجه اي ، اگر ايراد آن از فاصله دو متري مشهود بود ، ضايعات به حساب مي
آمد ، در حالي كه در استاندارد جديد ، كاشي درجه 3 مي تواند حد اكثر 3 ايراد قابل مشاهده از فاصله 2 متري
داشته باشد ( غير از ايرادات ترك بدنه و لعاب و لب پريدگي )
در تجديد نظر جديد ، كاشي هايي كه فقط از نظر كيفيت سطح در هيچ كدام از درجه هاي 1 و 2 و 3 قرار نمي
گيرند به عنوان كاشي درجه 4 محسوب مي گردد (غير از ترك بدنه و لعاب و لب پريدگي ) . در حالي كه در
استاندارد قبلي ، كاشي درجه 4 وجود نداشت و كاشي با مشخصات فوق ضايعات و بايد دور ريخته مي شد.
1- الزام ، ثبت نام يا علامت تجاري توليد كننده برروي لبه يا پشت كاشي ( قسمت مارك ) – بند 10
2- الزامي بودن ثبت كليه پارامتر هاي استاندارد به زبان فارسي و اختياري بودن ثبت پارامتر هاي به زبان – بند 10
هاي ديگر
9 الزام ثبت عنوان كاشي پوليش خورده براي كاشي هايي كه عمليات پوليش برروي سطح آن انجام -2- بند 10
مي شود
13 – لزوم ثبت نمادهاي چهار گانه مطابق با پيوست ز (علامت دست و پا براري كاشي ديوار و كف – -2- بند 10
علامت ضد يخ براي كاشي مقاوم در برابر يخ زدگي – مشخص كردن رده سايش براي كاشي هاي كف )
14 – لزوم ثبت گير نصب براي كاشي هاي داراي گير نصب در قسمت پشت كاشي ها ( قسمت مارك ) -2- بند 10
شكل 3 – گير نصب – در اين شكل وضعيت گير نصب مورد استفاده در قسمت پشت كاشي ها ( قسمت مارك ) و
مشخصات دقيق آن رسم شده است .
كه در تجديد نظر چهارم براي كاشي هاي اكسترودي تعريف با AIa اضافه شدن پيوست (ر) مربوط به كاشي هاي
0% عنوان نشده بود . / جذب آب كمتر از 5
در جداول پيوست الف تا ر تغييرات بشرح ذيل مي باشد
بود در حالي كه در جداول جديد بر مبناي ( Cm 1 – مبناي مقايسه قبلا” بر اساس مساحت سطح هر كاشي ( 2
بوده و حدود مجاز ، براي اندازه هاي بيش از 15 سانتي متر ، علاوه بر درصد ، بر مبناي ميلي ( N ) اندازه اسمي
متر نيز عنوان شده است و ملاك عمل بازه اي است كه محدود كننده تر باشد .
2 – بسته تر شدن رنج هاي مجاز استاندارد ابعاد ، ضخامت ، مستقيم بودن اضلاع ، گونيا بودن ، مسطح بودن به
علت اضافه شدن عامل محدود كننده ( اضافه شدن ميلي متر علاوه بر درصد در جداول پيوست الف تا ر )
3 – اضافه شدن استاندارد مربوط به شرايط گير نصب در قسمت پشت كاشي و مشخص شدن حد ود مجاز عمق و
طول گير نصب
شامل كاشي هاي سراميكي – قسمت 3 تعيين جذب آب ، INSO 9169- 2 – استاندارد شماره 3
تخلخل ظاهري ، چگالي نسبي ظاهري و چگالي توده اي – روش آزمون :
-1-2 اضافه شدن آزمون تخلخل ظاهري براي بدست آوردن دانسيته ظاهري ( وزن معلق ) .
-2-2 تعيين چگالي توده اي با استفاده از جرم خشك كاشي و حجم ظاهري
-3-2 بدست آوردن جذب آب به دو روش جوشاندن ( روش سابق كه هم اكنون نيز انجام مي شود ) و روش
جديد يعني روش خلاء ( استفاده از مخزن خلاء با ميزان خلاء 10 – كيلو پاسكال ) .
مزيت اين روش كوتاه شدن زمان انجام آزمون مي باشد .
تعيين اختلاف هاي جزيي رنگ : INSO 9169- 3 – استاندارد شماره 16
ترجمه شده است و جزو آزمون هاي اختياري مي باشد . ISO 10545- اين استاندارد از استاندارد 16
در اين استاندارد با استفاده از ابزار هاي اندازه گيري رنگ ،تفاوت هاي جزئي رنگ بين كاشي هاي ساده ( كاشي
هاي دون چاپ ) مورد بررسي قرار مي گيرد
بوده كه منظور انحراف از خاكستري در نور يكسان ( CROMA ) مبناي اندازه گيري اختلاف رنگ ، واحد كروما
تعريف شده است .
و بيان اختلاف ميان E CMCΔ در اين استاندارد ، با استفاده از دستگاه اسپكترو فوتومتر ، اختلاف رنگ بر مبناي
كاشي هاي استاندارد مرجع و نمونه آزمونه صورت مي گيرد .
در انتها جهت اطلاع ، دو استاندارد مربوط به كاشي هاي تزئيني و كاشي هاي برشي نيز جديدا ” تدوين شده است
93 نمي باشد و مربوط به قبل از /12/ كه خلاصه آن بشرح ذيل مي باشد . البته موارد ذيل در رابطه با جلسه 17
آن است
1 – استاندارد مربوط به محصولات تزئيني با استفاده از ضايعات كاشي – ويژگي هاي آزمون به شماره
INSO: 14698
اين استاندارد مربوط به ويژگي ها و روش هاي آزم و بسته بندي و نشانه گذاري اشياء تزئيني بشرح ذيل
مي باشد:
انواع مجسمه ها – ظروف تزئيني – قاب عكس و شمعداني ها – اشياي روميزي و محصولات مشابه كه از
ضايعات كاشي ( خرده كاشي ) ساخته شده اند .
آزمون هاي مربوط به آن شامل مقاومت در برابر آب جوش ، شرايط كيفيت ظاهري ، ويژگي هاي ابعاد هندسي
اعلام شده توسط توليد كننده ، مي باشد .
INSO : 2 – استاندارد مربوط به كاشي هاي سراميكي تزييني – ويژگي ها . استاندارد شماره 17010
اين استاندارد مربوط به ويژگي ها و روش هاي آزمون كاشي هاي سراميكي تزييني به شرح ذيل مي باشد:.
كاشي هاي سراميكي تزئيني تك پخت و يا چند پخت ( تزئيني ) مي باشد – كاشي ها تك گل( يك كاشي كه
داراي طرح خاص و منفرد مي باشد ) – كاشي هاي باند ( كاشي هايي كه بصورت حاشيه و يا نوار در بين كاشي
هاي ديگر و بصورت پشت سر هم نصب مي شوند ) – كاشي هاي تابلو ( كاشي هايي كه به تعداد مشخص در كنار
يكديگر طرح خاصي را تشكيل مي دهند ) را شامل مي شود
آزمون هاي انجام شده براي كاشي هاي فوق شامل ابعاد ، كيفيت سطح ، جذب آب ، مقاومت در برابر يخ زدگي ،
سايش ، استحكام خمشي ، نيروي شكست ، مقاومت در برابر لكه ها و مواد شيميايي و نيز نشانه گذاري و بسته
بندي مي باشد .
آزمون هاي فوق شبيه آزمون هاي مشخص شده در استاندارد 25 مي باشد .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *