30
آذر

یلدا به سبک نگارستان

یلداست ، بگذاریم هر چه تاریکی هستهرچه سرما و خستگی هست تا سحر از وجودمان رخت بربنددامشب بیداری را پاس داریم تا فردایی روشن راهی دراز باقیست . . .یلدا مبارک

بیشتر بخوانید