29
اسفند

یک سال دیگر با خانواده نگارستان

هر بهار در دلهايمان نويد نو شدن و از نو رستن را به ما مي دهد
و خداوند هر سال به ما اميد و شادكامي را نويد مي دهد كه اي بندگانم منتظر هزاران بار از نو رستن و شكوفه زدن باشيد
عيدتان مبارك

خانواده نگارستان